عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 13 تا 19 دی 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
ته مانده برج تقطیر (ATR-140) (mt/$) اراک آزاد 20,000 0.00 (پریمیوم) 13 دی پالایش نفت شازند 5,000 نقدی درب کارخانه ارزی 20,000 0.00 انجام شده 0.00 (پریمیوم)
گاز مایع
(50-50) (mt/$)
عسلویه آزاد 14,000 (100.00-)355.00 14 دی شرکت ملی گاز ایران (پارس جنوبی )
2,000 نقدی درب کارخانه ارزی  0.00 0.00 عدم معامله 0.00
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر دریایی 35,000 (100.00-)362.00 15 دی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 35,000
نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 عدم معامله
0.00
نفتای سنگین (mt/$) ماهشهر دریایی 10,000 (100.00-)312.00  15 دی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 10,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 عدم معامله 0.00
رافینیت2 (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 400 16 دی شرکت پتروشیمی شیمی بافت  500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00 عدم معامله
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر عراق 4,000 385.00

16 دی

پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 عدم معامله
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر افغانستان 4,000 380.00 16 دی پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 4,000 0.00 انجام شده
380.00
ریفورمیت (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000
400.00 16 دی پتروشیمی بوعلی سینا 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 عدم معامله
0.00
میعانات گازی (mt/$) عسلویه آزاد 10,000 172.00 16 دی شرکت ملی نفت ایران (پارس جنوبی) 10,000 نقدی درب کارخانه ارزی 10,000 0.00 رقابت 180.01
نفتای کامل (mt/$) جزیره لاوان دریایی 32,000 (80.50-)367.10 16 دی پالایش نفت لاوان 32,000 نقدی درب کارخانه ارزی 32,000 0.00 انجام شده
(80.50-)367.10
میعانات گازی (mt/$) عسلویه  آزاد 5,000 185.00 17 دی شرکت ملی نفت ایران (پارس جنوبی) 100 نقدی درب کارخانه ارزی 5,000
0.00 رقابت
202.01
رافینت عسلویه دریایی 30,000  421.63 (-40) 17 دی پتروشیمی نوری 10,000 نقدی فوب ارزی 0.00 0.00 عدم معامله
0.00
گاز مایع
(50-50) (mt/$)
عسلویه  آزاد 30,000+
10,000
390.00(-150.00) 17 دی شرکت ملی گاز ایران (پارس جنوبی )
2,000  نقدی درب کارخانه ارزی 40,000
0.00 رقابت
(149.70-)-(142.90-)
گاز مایع
(50-50) (mt/$)
کنگان آزاد 3,000 390.00(-150.00) 17 دی شرکت ملی گاز ایران (فجر جم)
1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 3,000
0.00 رقابت
(143.00-)-(140.88-)
گاز مایع
(50-50) (mt/$)
بندرعباس آزاد 1,000 390.00(-150.00) 17 دی شرکت ملی گاز ایران (سرخون و قشم)
500  نقدی درب کارخانه ارزی 500 500 انجام شده
150.00-

 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: