عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 26 تا 20 دی 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر دریایی 35,000 (100.00-)362.00 22 دی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 35,000
نقدی فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده 0.00
نفتای سنگین (mt/$) ماهشهر دریایی 30,000 (100.00-)312.00 22 دی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران 10,000
نقدی فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
رافینت 2 (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 390.00 23 دی پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
ریفورمیت (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 420.00 23 دی پتروشیمی بوعلی سینا 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر عراق 4,000 395.00 23 دی پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر افغانستان 4,000 390.00 23 دی پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 4,000 0.00 رقابت 394.19- 392.86
میعانات (barrel/mt) عسلویه دریایی 1,000,000 41.38(-11.00) 23 دی شرکت ملی نفت ایران 35,000 نقدی فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
نفت خام سنگین (barrel/mt) عسلویه دریایی 1,000,000 42.75(-9.50) 23 دی شرکت ملی نفت ایران 35,000 نقدی فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
نفت خام سبک (barrel/mt) عسلویه دریایی 1,000,000 43.75(-8.50) 23 دی شرکت ملی نفت ایران 35,000 نقدی فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
نفت خام سبک (mt/$) کرمانشاه آزاد 10,000 280.00 24 دی شرکت ملی نفت ایران 100 نقدی درب کارخانه ارزی 100 9,900 انجام شده 280.00
رافینت (mt/$) عسلویه دریایی 30,000 452.23(-40.00) 24 دی پتروشیمی نوری 10,000 نقدی فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
MTBE (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 537.00 24 دی پتروشیمی شیمی بافت 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: