عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 27 دی تا 03 بهمن 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
ریفورمیت
(Rial/Liter)
تبریز آزاد 1,200,000 89,588.00 29 دی پالایش نفت تبریز 30,000
نقدی درب کارخانه ریالی 0.00 0.00
انجام نشده 0.00
حلال 402
(Rial/Liter)
تبریز آزاد 1,200,000 85,030.00 29 دی پالایش نفت تبریز
30,000
نقدی درب کارخانه ریالی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
حلال 404
(Rial/Liter)
تبریز آزاد 600,000 85,924.00 29 دی پالایش نفت تبریز 30,000 نقدی درب کارخانه ریالی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
ته مانده برج تقطیر (ATR-140) (mt/$)
اراک آزاد 10,000 0.00 (پریمیوم)
29 دی پالایش نفت تبریز
500 نقدی درب کارخانه ارزی 10,000 0.00 انجام شده 0.00 (پریمیوم)
حلال 402 (mt/$) بندرعباس   عراق،پاکستان،افغانستان  10,000 427.00  29 دی  پالایش نفت ستاره خلیج 5,000 نقدی درب کارخانه ارزی 10,000 0.00 رقابت 473.20 - 473.40
نفتای سنگین (mt/$)  ماهشهر دریایی   35,000 358.00 (-150.00)   29 دی  شرکت ملی پالایش و پخش 35,000 نقدی فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
گاز مایع (50-50) (mt/$) عسلویه  آزاد   20,000  410.00 (-130.00)
 30 دی شرکت ملی گاز (پارس جنوبی) 20,000 نقدی درب کارخانه ارزی 2,000 18,000 انجام شده 410.00 (-130.00)
رافینت 2 (mt/$)
ماهشهر آزاد 3,000 390.00 01 بهمن پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
رافینت (mt/$)
عسلویه  دریایی 30,000 467.86 (-40.00) 01 بهمن پتروشیمی نوری 10,000 کشف پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$)
ماهشهر عراق 4,000 410.00 01 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر افغانستان 4,000 405.00 01 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 4,000
0.00 رقابت 361.22-366.90
ریفورمیت (mt/$)
ماهشهر آزاد 3,000 470.00 01 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر دریایی
35,000 408.00 (-100.00)

01 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 35,000 نقدی فوب ارزی 35,000 0.00 انجام شده
408.00 (-100.00)

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: