عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 11 بهمن تا 17 بهمن 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
نفتای کامل 20 ppm ($/mt) جزیره لاوان دریایی 12,000 423.67 (-72.00)
11 بهمن پالایش نفت لاوان 12,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده 0.00
برش هیدرو کربن های 5 کربنه و بالاتر C7-C9 ($/mt) تبریز آزاد 200 535.67 13 بهمن پتروشیمی تبریز 25 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
رافینت 2 (گاز بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 390.00 13 بهمن پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
نفتا سبک (mt/$) ماهشهر دریایی 35,000 394.00 (-100.00) 13 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 35,000 پریمیوم
فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
نفتا سنگین (mt/$) ماهشهر
دریایی
30,000 344.00 (-150.00) 13 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش
30,000 پریمیوم
فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
گاز مایع (70-30) (mt/$)
جزیره لاوان دریایی
2,000  386.00 (-150.00) 13 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 2,000 پریمیوم
فوب ارزی  0.00 0.00 انجام نشده 0.00
ریفورمیت (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 470.00 14 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 500 نقدی درب کارخانه ارزی  0.00
0.00
انجام نشده
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر افغانستان 4,000 455.00 14 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00 انجام نشده
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر عراق 4,000 460.00 14 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
برش سنگین (mt/$) کرمانشاه آزاد 2,000 485.00 14 بهمن پتروشیمی بیستون 250 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
گاز نرمال بوتان (mt/$) کرمانشاه آزاد 308 381.00 14 بهمن پتروشیمی بیستون 22 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
رافینت (mt/$) عسلویه دریایی 30,000 453.55 (-40.00) 15 بهمن پتروشیمی نوری 10,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00
0.00
انجام نشده
0.00
گاز مایع (50-50) (mt/$) عسلویه افغانستان 20,000 350.00 15 بهمن شرکت ملی گاز (پارس جنوبی) 2,000 نقدی درب کارخانه ارزی
8,000
12,000
انجام شده 350.00
گاز مایع (50-50) (mt/$) جزیره لاوان دریایی 2,000 423.00 (-150.00) 15 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش
2,000 پریمیوم فوب ارزی 2,000 0.00 انجام شده 423.00 (-150.00)
گاز مایع (50-50) (mt/$) عسلویه پاکستان 40,000 370.00 15 بهمن شرکت ملی گاز (پارس جنوبی) 2,000 نقدی درب کارخانه ارزی 40,000 0.00 رقابت 380.40

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: