عرضه ها و نتایج بورس انرژی در رینگ بین الملل

عرضه ها و نتایج معاملات بورس انرژی ایران در رینگ بین الملل در یک نگاه
هفته منتهی به 18 بهمن تا 24 بهمن 1399.
عرضه ها نتایج
نام کالا محل تحویل مقصد حجم
عرضه
قیمت پایه تاریخ عرضه عرضه کننده حداقل حجم خرید نوع معامله ترم تحویل نوع تسویه حجم معامله شده حجم مازاد وضعیت عرضه قیمت
(بالا-پایین)
گاز مایع (50-50) (mt/$) بوشهر-جم آزاد 3,000 370.00 18 بهمن شرکت ملی گاز (فجر جم) 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 3,000 0.00 رقابت 383.40-385.90
 گاز مایع (50-50) (mt/$) هرمزگان آزاد 1,500 370.00 18 بهمن شرکت ملی گاز (سرخون و قشم) 500 نقدی درب کارخانه ارزی 1,500 0.00 رقابت 385.00
ته مانده برج تقطیر (اتمسفریک) (mt/$) بندرعباس دریایی 24,000 292.73 (-29.00) 18 بهمن پالایشگاه کرمانشاه 6,000 پریمیوم
درب مخازن بندرعباس ارزی 12,000
12,000
انجام شده 292.73 (-29.00)
رافینت 2 (گاز بوتان) (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 350.00 19 بهمن پتروشیمی شیمی بافت 500 نقدی درب کارخانه ارزی 2,000 1,000 انجام شده
350.00
نفتای کامل 20 ppm ($/mt) جزیره لاوان دریایی 32,000 439.30 (-78.00) 19 بهمن پالایش نفت لاوان 32,000 پریمیوم فوب ارزی 32,000 0.00 انجام شده
439.30 (-78.00)
نفتای سبک (mt/$) ماهشهر دریایی
35,000 430.00 (-100.00) 20 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش
35,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده 0.00
نفتای سنگین (mt/$) ماهشهر دریایی 30,000 380.00 (-150.00) 20 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 30,000 پریمیوم فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00

بنزین اکتان 95 (mt/$)

اصفهان آذربایجان 135 410.00 21 بهمن شرکت ملی پالایش و پخش 135 نقدی درب کارخانه ارزی
135 0.00 رقابت
442.50
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر عراق 4,000 470.00 21 بهمن
پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
هیدروکربن سنگین (mt/$) ماهشهر افغانستان 4,000 465.00 21 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 1,000 نقدی درب کارخانه ارزی 4,000 0.00 رقابت
468.00-470.00
ریفورمیت (mt/$) ماهشهر آزاد 3,000 480.00 21 بهمن پتروشیمی بوعلی سینا 500 نقدی درب کارخانه ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00
رافینت (mt/$) عسلویه دریایی 30,000 489.95 (-40.00) 21 بهمن پتروشیمی نوری 10,000 پریمیوم
فوب ارزی 0.00 0.00 انجام نشده
0.00

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: