عرضه فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس ترکمنستان

عرضه فرآورده های نفتی و پتروشیمی در بورس ترکمنستان
هفته منتهی به 27 دی تا 3 بهمن 1399.
نام کالا مقصد بسته بندی  حجم عرضه حداقل قیمت پایه پریمیوم/دیسکانت شرایط پرداخت ترم تحویل محل تحویل فروش کارگزار موقعیت وضعیت عرضه
گازوییل (mt/$) آزاد - 10,000 275.00 - پیش پرداخت FOB بندر بین المللی ترکمنباشی/درب PA Kenar 205.00 TORC معتبر
گازوییل (mt/$) آزاد - 10,000 275.00 - پیش پرداخت FOB بندر بین المللی ترکمنباشی/درب PA Kenar 205.00 TORC معتبر
گازوییل (mt/$) آزاد - 2,200 275.00 30.00+ پیش پرداخت FCA پایگاه انتقال و توزیع روغن در Kerki 205.00 TORC خرید شد
گازوییل (mt/$) آزاد - 17,000 275.00 70.00- پیش پرداخت FCA PA Kenar 205.00 TORC خرید شد
بنزین A92 ($/mt) افغانستان - 6,500 280.00 25.00+ پیش پرداخت FCA ترمینال گمرک Imamnazar 205.00 ترمینال گمرک Imamnazar معتبر
بنزین A95 ($/mt) آزاد - 7,000 275.00 124.00- پیش پرداخت FOB بندر بین المللی ترکمنباشی 205.00 TORC معتبر
بنزین A80 ($/mt) آزاد - 19,000 275.00 125.00- پیش پرداخت FCA PA Kenar 205.00 TORC معتبر
بنزین ECO93 ($/mt) افغانستان - 3,000 275.00 103.00- پیش پرداخت FCA پالایشگاه تولید بنزین آحال 512.00 پالایشگاه تولید بنزین آحال 15,000 تن خرید شد
بنزین A95 ($/mt) آزاد - 25,000 275.00 120.00- پیش پرداخت FCA PA Kenar 205.00 TORC معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) ازبکستان فله 10,000 210.00 - پیش پرداخت DAP Farap 107.00 Bekdash معتبر
اوره برندHigh Grade-B/حداقل خرید 5,000 (mt/$)
آزاد فله 13,000 175.00 - پیش پرداخت FCA "Garabogazkarba mid" plant 743.00 "Garabogazkarba mid" plant معتبر
اوره برندHigh Grade-B/حداقل خرید 5,000 (mt/$) هند فله 5,000
170.00 - پیش پرداخت FCA "Tejenkarba mid" plant 743.00 "Tejenkarba mid" plant معتبر
اوره برندHigh Grade-B/حداقل خرید 5,000 (mt/$) آزاد فله 15,000 175.00 - پیش پرداخت FOB / FCA "Garabogazkarba mid" plant 743.00 "Garabogazkarba mid" plant معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) آزاد فله 80,000 160.00 - پیش پرداخت FOB Bekdash / FCA "Garabogazkarba mid" plant 107.00 Garabogazkarba mid plant
15,000 تن خرید شد
اوره برندHigh Grade-B/حداقل خرید 10,000 (mt/$) افغانستان فله 50,000 220.00 - پیش پرداخت DAP Serhetabat 107.00 "Garabogazkarba mid" plant
معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) اروپا فله 100,000 160.00 - پیش پرداخت FOB بندر بین المللی ترکمنباشی 107.00 "Garabogazkarba mid" plant معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) آزاد فله 250,000 160.00 - پیش پرداخت FOB Bekdash / FCA "Garabogazkarba mid" plant 107.00 Bekdash / FCA "Garabogazkarba mid" plant معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) آزاد فله 200,000 160.00 - پیش پرداخت FOB Bekdash / FCA "Garabogazkarba mid" plant 107.00 "Garabogazkarba mid" plant
معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) آزاد فله 20,000 200.00 - پیش پرداخت EXW "Tejenkarba mid" "Marykarba mid" plant 107.00 "Tejenkarba mid" "Marykarba mid" plant معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) هند فله 50,000 160.00 - پیش پرداخت EXW "Tejenkarbamid" plant 107.00 "Tejenkarbamid" plant معتبر
اوره برندHigh Grade-B ($/mt) هند فله 3,000 170.00 - پیش پرداخت FCA Marykarbamid plant 743.00 Marykarbamid plant معتبر
سوخت جت گرید TS-1 گرجستان - 25,000 200.00 50.00- پیش پرداخت FOB International port of Turkmenbashy 205.00 TORC خرید شد
سوخت جت گرید TS-1 آزاد
- 5,000 200.00 50.00- پیش پرداخت FOB International port of Turkmenbashy 205.00 TORC خرید شد

 

در رسانه های اجتماعی با ما باشید: