پلیمری144,140,137,138,136,143,141,142,139
محصولات پتروشیمی134,126,132