پلیمری140,137,138,136,143,141,142,139محصولات پتروشیمی134,126,132