بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/13 اسفند 1399.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1399/12/12 1399/12/13 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  640.00 635.00 -5.00 -0.78%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای