بازار افغانستان

قیمت فرآورده ها در بازار افغانستان/10 فروردین 1400.

بازار افغانستان
قیمت فرآورده های نفتی در بازار هرات (افغانستان)
نام کالا  برند 1400/01/09 1400/01/10 میزان تغییرات درصد تغییرات %
گازوییل (mt/$)  معافی دار  640.00 640.00 0.00 0.00%
گازوییل (mt/$)  فراه - - - -
گازوییل (mt/$)  شیشه ای